رسیدگی به شکایات

مشتریان گرامی جهت رسیدگی به هر گونه شکایتی از جانب شما به سایت ایرانیان بازی می توانید از طریق فرم ذیل اقدام نمایید.